Nationaal loket

U bent het oneens met een uitkeringsbesluit van de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank en u wilt daartegen in verweer gaan. Schakel de toonaangevende advocaat uwv Nationaal Loket in, dat gespecialiseerd is in het brede en complexe terrein van het socialezekerheidsrecht. Een deskundige advocaat vecht een onterecht gestopte uitkering aan, maakt bezwaar bij het verlagen van uw uitkering, dient een bezwaar- of beroepschrift in én gaat in beroep tegen een afgewezen uitkering. U krijgt de beste jurist voor uw specifieke uitkeringsprobleem.

Deskundige en snelle hulp bij diverse uitkeringsproblematiek

De advocaten van Nationaal Loket hebben de kennis en ervaring op het veelomvattende gebied van de socialezekerheidswetgeving. U krijgt hulp als uw bijstandsuitkering is afgewezen, stopgezet, opgeschort, verlaagd of (deels) wordt teruggevorderd. Of als u in de problemen komt met bijzondere bijstand en noodzakelijke kosten niet kunt betalen. Dit geldt ook als u een geschil heeft met het UWV over uw Ziektewetuitkering of als uw WW-uitkering is stopgezet, verlaagd of geweigerd en in geldnood komt. Heeft u onvoldoende inkomsten om van te leven, omdat u geen IOAW-uitkering krijgt? Nationaal Loket onderneemt actie.

In beroep binnen 6 weken na het uitkeringsbesluit

Nationaal Loket gaat in juridisch verweer als u door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken en u problemen heeft met uw WIA-uitkering of WAO-uitkering. Het komt ook voor dat aan arbeidsongeschikte of arbeidsbeperkte jongeren een Wajong-uitkering wordt geweigerd, verlaagd of stopgezet. Met een bezwaar binnen 6 weken wordt deze beslissing aangevochten. Als oudere werknemer komt u – na het verlopen van uw WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering – mogelijk in aanmerking voor een IOW-uitkering. Krijgt u deze niet? Vraag de hulp van dé UWV-advocaat aan. U kunt bij een gering inkomen gebruikmaken van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Ervaren advocaten van Nationaal Loket staan u bij

De hooggekwalificeerde, ervaren advocaten van Nationaal Loket staan dagelijks cliënten bij die een probleem met hun uitkering hebben. Mogelijk is een boete of maatregel opgelegd, is vakantiegeld ingehouden, een gezamenlijk huishouden geconstateerd of is u een arbeidsverplichting opgelegd. De zorgvuldig geselecteerde jurist maakt gericht bezwaar. Mocht dit bezwaar ongegrond worden verklaard, kan binnen 6 weken bij de rechtbank beroep worden aangetekend. U kunt ook nog in hoger beroep gaan en een spoedprocedure starten, met aanvraag van een voorlopige voorziening. Bel (085 – 489 49 44), e-mail ([email protected]), verzend het ingevulde contactformulier of Whatsapp naar 06 – 24 89 00 22 voor meer informatie, advies of een vrijblijvend intakegesprek.

Een reactie plaatsen